Bugün, 20 Ekim 2021 Çarşamba

Ali Genç


M. BAŞKANI KEMAL PAŞADAN HİNTLİ MÜSLÜMANLARIN YARDIMLARIINA MEKTUPLA TEŞEKKÜR!!!

M. BAŞKANI KEMAL PAŞADAN HİNTLİ MÜSLÜMANLARIN YARDIMLARIINA MEKTUPLA TEŞEKKÜR!!!


 

Q

   30 Ağustos Pazartesi’den devam.

” Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Hindistan Müslümanlarının Milli Mücadelemize yaptıkları yardımlardan dolayı, Hindistan Hilafet Komitesi Avrupa ve Anadolu Temsilcisi ve Reisi Seyyid Hacı Can Muhammed Çotani’ye “Muhibb-i halisim” hitabıyla gönderdiği ve Hâkimiyet-i Milliyye Gazetesi’nde; 11 Şubat 1923 günü yayınlanan mektupta:

Mustafa Kemal Paşa’nın, Hindistan Hilafet Komitesi Avrupa ve Anadolu Temsilcisi ve Reisi Seyyid Hacı Can Muhammed Çotani’ye “Muhibb-i halisim” hitabıyla gönderdiği mektubun tam metni

“Bilhassa himmet-i alileriyle temin buyrulan muavenet-i maddiye ve iane paraları Türkiye davasının tahakkuku yolunda pek ziyade işimize yaramıştır.

   Bundan sonra dahi devam edecek müzaherat-ı maneviyeniz suret-i nihayede akdi olan sulhumuzun teşriine ve amal-i milliyemizin tamamen istihsaline yardım edecektir.

   Bilhassa ordumuzun bi-misal kahramanlığı ile Yunanlılardan kurtarılan yüz bin kilometre murabbaı arazide sakin milyonlarca ahali elbisesiz, me’vasız ve erzaksız bir halde yaklaşan kışın te’siratına maruz bulunmaktadırlar.

  Yunanlıların gayr-i kabil-i tasavvur vahşetleri ve tahripkarlığı yüzünden bu vaziyete düşen Türkiye Müslümanları, Hindistan’daki din kardeşlerinin vasi surette muavenetlerine muhtaçtırlar.

   Türkiye halkı hakkında daima yüksek bir alaka ile hareket eden ve her fırsatta samimi teveccühatını izhar eyleyen bütün Hintli kardeşlerimize hürmetkar selamlarımızı ve tahiyyatımızı arza tavassut-u alilerini arz eder ve zat-ı alilerine ihtiramat-ı kalbiyemi arzeylerim efendim.” Şeklinde teşekkürlerini bildirmişti.

Nitekim Hindistan Müslümanlarından gelen bu yardımlar 1923 Ekim’i sonuna kadar da devam etmişti.

    Buna ilişkin iki çekin Mustafa Kemal Paşa emrine gönderildiğine dair belgelerden biri Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde, BOA. HR. İM, 66/27-02 fon koduyla kayıtlı Rumi 22 Kanunusani 1339, Miladi 22 Ocak 1923 tarihli idi. Hariciyye Nezareti Celilesi’ne iletilen belgede: “İslamiyet’in müdafaası uğrunda şehid olan kardeşlerinin eytam ve eramili içün Fransız Hindistan’ında Karlıkali’de Müslüman hanımlar tarafından teberru edilen mücevherat ve saire esmanıyla yine aynı maksadla toplanılan iane yekunu olmak üzere biri 5551 diğeri 1281 frankı ihtiva eden iki çek mahal-i mezkurdan Başkumandanımız Gazi Müşir Mustafa Kemal Paşa Hazretleri emrine irsal kılınmış olmakla leffen takdim kılınmış ve meblağ-ı mezkurun paşa hazretlerine li-ecli’t-takdim alındığına dair olarak ita eylediğim cevaba da icap eden teşekkürat terdif edilmiştir efendim.” Denilmekteydi.

  HİNTLİ, MADAGASKARLI VE LİBYALI MÜSLÜMANLARIN MİLLİ MÜCADELEMİZE YARDIMLARI!!!

    İslam Dini uğruna Hindistanlı Müslüman kadınlar tarafından(Milli Mücadelemize) bağışlanan mücevherler ve toplanan yardım paralarının karşılığı iki çekin Mustafa Kemal Paşa’ya verildiğine ve teşekküre dair belge

Milli Mücadelemiz esnasında Müslümanın Müslümanın kardeşi olduğu imani emri gereği yapılan yardımlardan gölgede kalan ve unutulan yardımların geldiği yerlerden biri de Fransız işgali altındaki Madagaskar’dı.

  Madagaskar Müslümanları Cihan harbi ile Milli Mücadelemizin başarısı için yaptıkları yardımlarını devletimiz kurulmasından sonrada sürdürdüler.

  Bu konuda verilen bilgide Cumhuriyet’in ilanından sonra burada yayınlanan “Sadaü’l-İslam” isimli derginin yazarlarından “İbrahim Mansur” isimli bir Müslüman öncülüğünde Anadolu’daki yetimler, savaş gazileri ve Hilafetin yararına kullanılmak üzere biri 2.779 frank 80 kuruş diğeri 4.216 frank 55 kuruş olmak üzere iki ayrı nakdi yardımı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne devredilmek üzere göndermişlerdi.

    Libyalı Milisler

HİNTLİ,ORTA ASYALI VE MADAGASKARLI MÜSLÜMANLARDAN GELEN PARALARIN ÇOK AZ BİR KISMI ORDU VE MİLLETİN İHTİYACI İÇİN KULLANILIRKEN KALANIYLA İŞ BANKASI KURULDU!!!

 Türkiye’nin zor günlerinde, belgelerden ve yazılanlardan da açıkça görüleceği gibi savaşın finansmanı, savaş zedeler, yetimler, gazi ve şehitler ve Madagaskar Müslümanlarının istediği şekliyle Hilafetin yararına kullanılmak üzere gönderilen bu yardımlardan, “Hint Hilafet Komitesi” aracılığı ile Hindistan ve Güney Asya Müslümanlarından toplanan paraların çok az bir kısmı ordu ve halkın ihtiyaçları için kullanıldı.

   Büyük bölümü ise Osmanlı Bankası’nda açılan özel bir hesapta tutularak bilahare Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin de hissedarı ve yöneticisi olduğu, “İş Bankası’nın kuruluş sermayesi yapıldı.

   Para yardımının dışında Suriye’de, Irak’ta, Çanakkale’de Filistin’de, Libya’da, Gazze’de, Sakarya’da “Türk Mehmet’le” beraber vatanını kurtarmak ve savunmak için can veren Araplar, Kürtler, “Sudanlı Zenci Musa” gibi kahramanlar, hatta Singapur’da Osmanlılar ve Hilafet için isyan ettiği için İngilizler tarafından kurşuna dizilen Hintli askerler de vardı.!!!

    Kaynaklar:

================

 Atatürk Araştırma Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, c.1, Ankara, 2006.Alptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı’nın Mali Kaynakları, Ankara, 1990. Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, Ankara, 2006. Ahmet Uçar, Güney Afrika’da Osmanlılar, İstanbul, 2008. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Fon Kodu: BOA. HR. İM, 66/27-02. Hakimiyet-i Milliye, Nr: 736.

     Milli Mücadelemize din kardeşlerimizin yaptıkları maddi ve manevi desteklerin özetinin özetini anlatan bu tamamı somut gerçeklere dayanan yazının Suriyeli ve diğer Müslüman kardeşlerimizin  canlarını, mallarını  geçin namuslarını kurtarmak için ülkemize sığınmalarına tahammül edemeyenler tarafından okunması ve bu dini, milli, ahlaki hiçbir dayanağı olmayan dışlamadan vaz geçmeleri dileğiyle.

   Cuma’mız mübarek olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

(*) Pazartesi ve bugünkü yazımda kullandığım Müslümanların Milli mücadelemize yardımları konusundaki alıntıları https://www.dunyabulteni.net/tarihten-olaylar/dunya-muslumanlari-turkiyeye-boyle-yardim-etmisti-h312082.html”den yaptım. Emeği geçenlerden Mevla’mızın razı olmasını dilerim. Ali Genç.